Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de aanplant van bos? Bekijk of de antwoorden hieronder staan. Staat uw vraag er niet bij of is deze nog niet goed genoeg beantwoord? Neem contact met ons op.

Wet- en regelgeving

Voor het aanplanten van een nieuw bos is toestemming nodig van de gemeente. Hierbij is het bestemmingsplan bindend. Het wordt aangeraden in een vroeg stadium het bestemmingsplan in te kijken. Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bovendien is het verstandig al vroeg contact op te nemen met de gemeente of provincie om een beeld te krijgen of bosaanplant op de gewenste locatie mogelijk is. Wanneer bosaanleg niet past in het geldende bestemmingsplan, is het noodzakelijk om een verzoek voor een bestemmingswijziging in te dienen bij de gemeente. Hier zijn mogelijk hoge kosten aan verbonden. Daarom is het zinvol om contact te leggen met de gemeente: hoe staan zij tegenover bosaanplant en hoe zijn extra kosten te vermijden?

In de Wet Natuurbescherming staat dat u rekening moet houden met beschermde natuurwaarden in een gebied. Om daaraan te voldoen is het voor de aanleg van bos hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om een ecologische quickscan te doen. Vraag in het gesprek met de gemeente of dit voor u ook het geval is.

Op de website Omgevingsloket Online kunt u controleren welke handelingen omgevingsvergunningplichtig zijn. U kunt op de website de locatie en de geplande werkzaamheden aangeven.

In de Handleiding bossen Brabant vindt u meer informatie over vooroverleg en het online aanvragen van vergunningen (pagina 5 en 6) en over de Wet Natuurbescherming (pagina 8 en 9). Deze handleiding is toegespitst op de provincie Noord-Brabant, maar is voor de bovenstaande onderwerpen ook van toepassing in de rest van Nederland.

Om het bosoppervlakte in Nederland te behouden, is in de Wet Natuurbescherming (Wnb) opgenomen: houtopstanden moeten in stand worden gehouden. Voor het kappen geldt een meldingsplicht en er moet herplanting plaatsvinden. Agroforestry-systemen vallen bijna altijd onder de definitie van houtopstanden, maar er zijn meerdere uitzonderingen waarop de Wnb niet van toepassing is. Dat leest u in Artikel 4.1. Hieronder vallen onder andere fruit- en notenbomen, kweekgoed en hakhout van populieren, wilgen, essen of elzen.

In het bestemmingsplan is opgenomen of bomen en struiken op de gewenste locatie mogelijk zijn. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl. Agroforestry heeft landbouwproductie als doel. Dus u wilt graag dat de bestemming van de grond landbouw blijft, óók bij de aanplant van bomen. Het is aan te raden bij de gemeente te informeren naar het bestemmingsplan en te zorgen dat het agroforestry-perceel de bestemming landbouw behoudt.

Kijk daarnaast of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig hebt. Doe hiervoor de check op Omgevingsloket Online

Voor houtopstanden binnen de bebouwde kom kunnen gemeentelijke regelingen gelden. Informeer hierover bij de gemeente.

Ligt het perceel in Natura 2000-gebied of in het Natuur Netwerk Nederland? Informeer bij de provincie of er extra regels gelden.

Meer informatie over de regelgeving waar u mee te maken kunt krijgen bij agroforestry? Bekijk de informatie op Rvo.nl. Ook kunt u meer informatie vinden in de factsheet ‘Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik?’ Note: tegenwoordig komen Agroforestry-systemen met maximaal 100 bomen per hectare in aanmerking voor betalingsrechten GLB, in de factsheet staat het maximun nog op 50.

Meer weten over agroforestry en de herplantplicht? Bekijk de informatie voor agrarisch ondernemers en voor beleidsmedewerkers.

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of de bomen en struiken op de gewenste locatie in het bestemmingsplan passen. Kijk bij de toelichting of de aanleg van bomen echt tegenstrijdig is of dat er ruimte is voor een heroverweging. Is er ruimte voor heroverweging, kom dan met een plan dat meerwaarde heeft voor de omgeving en de samenleving.

Kijk ook of er vergunningen verleend zijn aan andere plannen in de omgeving die het open landschap al minder open hebben gemaakt, zoals gebouwen of zonnepanelen. Daardoor is er mogelijk een ingang om in gesprek te gaan over de openheid van het gebied.

Ga in gesprek met de gemeente om samen te kijken hoe uw plannen ingepast kunnen worden in het bestemmingsplan. Heb daarbij begrip voor de gemaakte afwegingen in het huidige bestemmingsplan en de vele verschillende opgaven waar de gemeente rekening mee moet houden. Blijf weg bij frustraties over ingewikkelde procedures en blijf focussen op de inhoud zodat u daarover met de gemeente in gesprek kunt blijven.

Kijk voor meer informatie op de website Zin in Buiten.  


Dit is voornamelijk afhankelijk van de aanwezigheid én de verwachting van archeologische waarden op de locatie waar u bos wilt aanleggen. Daarnaast kan ook de manier waarop u het bos wilt realiseren een rol spelen.

U kunt zelf uitzoeken welke archeologische waarden aanwezig zijn of verwacht worden op uw locatie. De inhuur van een onderzoeksbureau is niet altijd nodig.

Volg hiervoor stap 1, 2 en 3:

Stap 1.
Bekijk de Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) en het bestemmingsplan van de locatie op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de IKAW kunt u zien wat de trefkans van archeologische waarden is op uw locatie. Ook in het bestemmingsplan kunt u zien wat de verwachting is qua archeologie en hier kunt u (als het nodig is) ook specificaties vinden voor de realisatie van bos in relatie tot archeologie.

Stap 2.
Onderzoek of er bekende archeologische waarden (= Archeologische Monumenten) aanwezig zijn.

Dit kunt u zien op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Provincies beschikken zelf over kaarten, informatie en beleid over cultuurhistorische waarde. Hieronder staat voor elke provincie waar u terecht kunt voor de CHW of informatie over cultuurhistorie.

Stap 3.
Wijze van bosuitbreiding.

Verschillende manieren van bosuitbreiding hebben ook in verschillende mate invloed op de archeologie. Op pagina 7 van de Handleiding bossen Brabant staat beschreven welke invloed natuurlijke ontwikkeling, zaaien, handmatig en machinaal aanplanten hebben op archeologie. Op pagina 8 van dezelfde handleiding staan de belemmeringen voor deze vier methoden beschreven.

Zodra er bekende archeologische waarden en/of er verwachte archeologische waarden aanwezig zijn, is het altijd raadzaam om contact te zoeken met een archeoloog om te bekijken wat er wel en niet mogelijk is. Laat daarbij weten welke methode u wilt gebruiken voor de realisatie van het bos. Dit kan van invloed zijn of het bos op uw locatie wel of niet gerealiseerd mag worden.

Subsidies

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Agroforestry-systemen met maximaal 100 bomen per hectare komen in aanmerking voor betalingsrechten. Uitzonderingen waarvoor deze maximale dichtheid niet geldt, zijn gewassen die regelmatig een oogstbaar product leveren, notenbomen, kweekgoed en hakhout (wilgenhakhout met een omlooptijd van vijf jaar en woudbomen met een omlooptijd van tien jaar bestemd voor energieproductie).

Is de locatie opgenomen op de natuurbeheerplankaart of op de ambitiekaart van uw provincie? Dan maakt u mogelijk aanspraak op de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De voorwaarden staan beschreven in hoofdstuk 4.5 van het rapport Het dakbos van MSQ Groep BV. Kijk ook voor meer informatie op de pagina Subsidiestelsel Natuur en Landschap van Bij12.

Voor de natuurbeheerplannen van alle provincies, zie de website van Bij12.

Voor een overzicht van provinciale subsidieregelingen voor meer bos, zie de pagina hierover op deze website

Kosten

De kosten voor een nieuw bos kunnen sterk verschillen, afhankelijk van maatregelen die nodig zijn en of grond al in eigendom is. Hierdoor kunnen de kosten verschillen van €7.600 per hectare zonder grondaankoop tot wel €136.500 per hectare inclusief grondaankoop en afwaardering.

De kosten voor de aanleg van nieuw bos worden gemiddeld geschat op circa €13.750 per hectare, met een range van €7.600 tot €22.100 per hectare. De jaarlijkse kosten voor het bosbeheer (gemiddelde over een periode van 50 jaar na de aanplant) wordt geschat op circa €270 per hectare per jaar. Voor meer informatie, zie de Factsheet Nieuwe bossen in Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen.

De kosten voor de aanplant van een houtsingel of -wal worden geschat op circa €4.300 per kilometer. Bijna de helft van deze kosten bestaat uit de aanschaf van plantmateriaal. De kosten voor het beheer worden geschat op circa €1.850 per kilometer per jaar. Voor meer informatie, zie de Factsheet Houtsingel of -wal in Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen.

De kosten voor de aanplant van een boomweide worden geschat op circa €6.900 per kilometer. Meer dan de helft van deze kosten bestaat uit de aanschaf van bomen. De kosten voor het beheer worden geschat op circa €1.000 per hectare per jaar. Voor meer informatie, zie de Factsheet Boomweide in Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen.

Eind 2021 kostte een hectare landbouwgrond gemiddeld circa €70.000 en grasland circa €64.800 per hectare. Daartegenover staat een gemiddelde waarde van bosgrond van circa €10.000 per hectare.

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Deze bestaat uit een subsidie voor functieverandering en een subsidie voor investeringsmaatregelen. Bekijk de voorwaarden.

Ontwerp, onderhoud en beheer

Denk allereerst na over de functie van de bomen of het bos. Dit is bepalend voor het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer.

De functie bepaalt vervolgens wat de antwoorden zijn op onderstaande vragen:

Hoe wordt de aanleg gerealiseerd (aanplant, zaaien, spontane bosontwikkeling)?

In het geval van aanplant:

 • Welke soorten worden aangeplant?
 • In welke menging (individueel, groepsgewijs) wordt aangeplant?
 • In welk plantverband wordt aangeplant?
 • Welk plantmateriaal wordt gebruikt en wanneer moet het geleverd worden?
 • Hoe wordt het plantmateriaal vervoerd en ingekuild?
 • Welke planttechniek wordt gehanteerd (handmatig, machinaal)?
 • Hoe worden boompalen en -banden, indien nodig, aangebracht en welk materiaal wordt hiervoor gebruikt?

In het geval van zaaien:

 • Hoe en wanneer vindt zaaien plaats?

In het geval van spontane bosontwikkeling:

 • Welke maatregelen worden genomen om dit tot stand te brengen, hoe en wanneer worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
 • Welke grondbewerking wordt uitgevoerd en wanneer?
 • Hoe en wanneer vindt onkruidbestrijding plaats?
 • Welke maatregelen worden genomen om wildschade te voorkomen, hoe en wanneer worden werkzaamheden hiervoor uitgevoerd en welk materiaal wordt hiervoor gebruikt?
 • Wanneer moet inboeten plaatsvinden?

Voor meer informatie over de richtlijnen voor het ontwerp, onderhoud en beheer, zie hoofdstuk 3.4 van het rapport Het dakbos van MSQ Groep BV.

Tool voor financiering bos