Provinciale subsidieregelingen voor meer bos op een rij

Wil je bijdragen aan meer bos bij jou in de buurt?
Ontdek wat actuele mogelijkheden zijn in jouw provincie: belangrijke regelingen op een rij.

SKNL-subsidie 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Drenthe.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van RVO.

Boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw) 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je met jouw project wilt bijdragen aan meer natuurinclusieve landbouw.

Voor wie:
samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt (eventueel samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen).

Hoogte subsidie:
de subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000 per project. De subsidie is maximaal € 25.000.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Groningen.

Subsidie Grondverwerving Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je wilt werken aan klimaatbestendige, robuuste water- en natuursystemen in Drenthe door landbouwgrond aan te kopen.

Voor wie:
particulieren en terreinbeheerders (eindbeheerders).

Hoogte subsidie:
variabel (subsidie voor het waardeverschil tussen landbouw en natuur).

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Drenthe.

Subsidie Plan Boom

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je minimaal 0,25 hectare van je grond in het buitengebied wilt beplanten met bomen en struiken. 

Voor wie:
grondeigenaren in het buitengebied.

Hoogte subsidie:

variabel. Vanuit het project krijg je advies, een beplantingsplan en ontvang je plantgoed. 

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Plan Boom Drenthe.

SKNL-subsidie 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Flevoland.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Flevoland.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Flevoland.

SKNL-subsidie 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Friesland.

Boerenexperimenten in de Friese Kleiweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw) 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je met jouw project wilt bijdragen aan meer natuurinclusieve landbouw.

Voor wie:
samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Friese Kleiweide (eventueel samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen).

Hoogte subsidie:
de subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000 per project. De subsidie is maximaal € 25.000.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van de provincie.

Boerenexperimenten in de Friese veenweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw) 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je met jouw project wilt bijdragen aan meer natuurinclusieve landbouw.

Voor wie:
samenwerkingsverbanden van minstens twee deelnemers in het Friese veenweidegebied, waarvan minimaal één agrarisch ondernemer.

Hoogte subsidie:
de subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000 per project. De subsidie is maximaal € 25.000.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van de provincie.

Kavelruil 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je kavelruil wilt gebruiken om landbouwstructuren te verbeteren of agrarische percelen te ruilen met natuurpercelen.  

Voor wie:
onder meer agrarische bedrijven, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en overheden.

Hoogte subsidie:
100% voor proceskosten (zoals notaris en kadaster) en een beperkte vergoeding voor adviseurskosten.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Friesland.

Aanleg agroforestry 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je als agrariër natuurinclusiever wilt werken en bomen en houtige gewassen wilt planten.

Voor wie:
agrariërs met een onderneming in Gelderland.

Hoogte subsidie:
75% van de subsidiabele kosten (maximaal € 20.000 euro).

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

Aanleg nieuw bos buiten het Gelders Natuurnetwerk

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je als plannen hebt voor de aanleg van nieuw bos of landbouwgrond wilt veranderen naar nieuw bos.

Voor wie:
eigenaren van grond die buiten het Gelders Natuurnetwerk ligt.

Hoogte subsidie:
varieert per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

Biodiversiteit en landschap 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je plannen hebt voor een afwisselender en aantrekkelijker landschap. Of als je het aantal soorten planten en dieren in jouw gebied wilt verhogen.

Voor wie:
gemeenten, bos- of landgoedeigenaren en agrarische collectieven.

Hoogte subsidie:
varieert per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je jouw landbouwgrond wilt veranderen naar een natuurterrein.

Voor wie:
eigenaren van landbouwgrond.

Hoogte subsidie:
100% van de waardevermindering van de grond.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je een terrein in bezit wilt krijgen om daar een natuurgebied van te maken.

Voor wie:
inwoners, stichtingen, verenigingen, ondernemers, overheid.

Hoogte subsidie:
varieert per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je aangekochte landbouwgrond wilt inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond wilt omvormen naar een ander natuurbeheertype.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van de grond.

Hoogte subsidie:
95% van de subsidiabele kosten (maximaal € 15.000 per hectare).

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je wilt bijdragen aan de verdere versterking en verbetering van bos in Gelderland. Dit door bos te revitaliseren of kruiden- en faunarijk grasland om te vormen tot bos.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van grond (binnen het Gelders Natuurnetwerk, buiten Natura 2000-gebieden).

Hoogte subsidie:
95% van de subsidiabele kosten (minimaal € 5.000).

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Gelderland.

SKNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Groningen.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Groningen.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Groningen.

Boerenexperimenten in de Groningse noordelijke Kleischil (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw) 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je met jouw project wilt bijdragen aan meer natuurinclusieve landbouw.

Voor wie:
samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Groningse noordelijke Kleischil (eventueel samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen).

Hoogte subsidie:
de subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000 per project. De subsidie is maximaal € 25.000.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Groningen.

Landschap 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je met jouw project het behoud, herstel en de ontwikkeling van het landschap in de provincie Groningen wilt stimuleren. Denk hierbij aan herstel van houtsingels of groen langs wegen. 

Voor wie:
stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten, Prolander of particulieren.

Hoogte subsidie:
maximaal € 150.000 per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Groningen.

Subsidie Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024 (Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024) 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je met jouw project een bijdrage wilt leveren aan een duurzame landbouw. Of je wilt inzetten voor behoud en versterking van het Limburgse landschap (de groenblauwe dooradering).

Voor wie:
gemeenten, waterschappen, rechtspersonen, eenmanszaken, maatschappen en VOF’s.

Hoogte subsidie:
variabel, maximaal 75%.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Limburg.

SKNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Limburg.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Limburg.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Limburg.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Brabant.

Natuur – Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor de aanleg van beplanting, een poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Of als je cultuurhistorische landschapselementen wilt herstellen.

Voor wie:
particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en overheden.

Hoogte subsidie:
varieert per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Brabant.

Natuurnetwerk – Kavelruil 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je kavelruil wilt gebruiken om landbouwstructuren te verbeteren of agrarische percelen te ruilen met natuurpercelen.  

Voor wie:
onder meer agrarische bedrijven, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en overheden.

Hoogte subsidie:
variabel.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Brabant.

Stimuleringsregeling landschap 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen wilt aanleggen en beheren.

Voor wie:
particuliere grondeigenaren.

Hoogte subsidie:
varieert per project, maximaal € 24.999.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Brabant.

Ervenplus: meer soortenrijkdom

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je op en rond jouw erf het leefgebied van erfbewonende soorten (zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis) wilt verbeteren.

Voor wie:
inwoners van de provincie Noord-Brabant met een erf in het buitengebied.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Brabant.

Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je natuurbos wilt aanleggen in het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant (de subsidieregeling is in de zomer van 2023 aangepast, waarbij o.m. ‘natuurbos’ als natuurbeheertype is toegevoegd).

Voor wie:
(nieuwe) eigenaren van grond die valt onder het NNB (provinciaal deel).

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant

 

SKNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Noord-Holland.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Holland.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Holland.

Bedrijfsverplaatsing en Kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je bedrijfsverplaatsing of kavelruil wilt gebruiken om landbouwstructuren te verbeteren of agrarische percelen te ruilen met natuurpercelen.  

Voor wie:
particulieren en mkb-ondernemingen.

Hoogte subsidie:
variabel.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Holland.

Boscompensatie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je bospercelen wilt inrichten en beheren om zo gekapte bossen in Natura 2000-gebieden te compenseren.

Voor wie:
gemeenten in Noord-Holland.

Hoogte subsidie:
100% van de noodzakelijke kosten van de inrichting, tot maximaal
€ 50.000. 100% van de kosten van beheer van het bosperceel, tot maximaal € 10.000.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Noord-Holland.

Meer bos in Overijssel 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je bos, houtwallen of erfbos wilt aanleggen.

Voor wie:
grondeigenaren.

Hoogte subsidie:
variabel, maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Overijssel.

SKNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Overijssel.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Overijssel.

Stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je een landschapselement nieuw of gedeeltelijk nieuw wilt aanleggen, of regelmatig onderhoud wilt uitvoeren aan landschapselementen.

Voor wie:
een stichting, vereniging of een coöperatie van een groep inwoners, particuliere grondeigenaren, pachters of ondernemers, samenwerkingsverbanden of een groep van natuurlijke personen.

Hoogte subsidie:
varieert per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Overijssel.

Iedereen een boom (kleinschalige aanplant)

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je bomen of bosplantsoen wilt aanplanten, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Voor wie:
stichtingen, verenigingen, bedrijven of particulieren.

Hoogte subsidie:
varieert per project.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Overijssel.

Iedereen een boom (grootschalige aanplant)

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je nieuw bos wilt realiseren met een beplantingsplan.

Voor wie:
iedereen.

Hoogte subsidie:
€ 0,75 per vierkante meter nieuw bos.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Overijssel.

SKNL-subsidie
 

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Utrecht.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Utrecht.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Utrecht.

Aankoop van NNN-gronden

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je een terrein wilt aankopen dat door de provincie is aangewezen als ‘nog te realiseren natuur’. Of als u financiële ondersteuning zoekt voor de ontpachting van een terrein.

Voor wie:
iedereen die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten en een terrein wil aankopen, en eigenaren van terreinen binnen Natuurnetwerk Nederland.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Utrecht.

Groene erven

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je jouw erf wilt vergroenen. Je kunt kosteloos een beplantingsplan laten maken en je erf laten aanplanten met bijvoorbeeld fruitbomen, laanbomen, struwelen en (gemengde) knip- of scheerhagen. Ook de aanleg van een houtsingel of bosje op een erf is mogelijk.  

Voor wie:
inwoners van de provincie Utrecht met een erf in het buitengebied (geen agrarische gronden).

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Utrecht.

SKNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Zeeland.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Zeeland.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Zeeland.

Subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland’ (1 september t/m 1 november 2023)

Deze subsidie is interessant voor jou als…
je minimaal 1,5 ha bos wilt aanleggen (1 ha als het grenst aan bestaand bos/ natuurgebied). Of als je landbouwgrond wilt omvormen naar bos.

Voor wie?
gemeenten, terreinbeheerders, landgoedeigenaren, projectontwikkelaars en particulieren die op eigen initiatief bos willen aanplanten.

Hoogte subsidie:
maximaal € 500.000,- per aanvraag, onder voorwaarden en variërend per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Zuid-Holland

SKNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je grond in gebruik hebt en deze met een investering geschikt wilt maken voor natuurbeheer. Of als je natuur beheert en de kwaliteit ervan verder wilt ontwikkelen.

Voor wie:
eigenaren of erfpachters van bos of natuur in Zuid-Holland.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Zuid-Holland.

SNL-subsidie

Deze subsidie is interessant voor jou, als…
je financiële ondersteuning zoekt voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer.

Voor wie:
organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Hoogte subsidie:
varieert per investering.

Meer info en aanvragen:
kijk op de website van Provincie Zuid-Holland.

Ben je benieuwd welke landelijke regelingen er zijn? Neem een kijkje op de website van RVO en ontdek of er een kans voor jou bij zit.

Tool voor financiering bos