Over de nationale bossenmakelaar

De nationale bossenmakelaar is een initiatief van Probos en Stichting de Lynx om de aanplant van bos in Nederland te stimuleren en versnellen. De bossenmakelaar koppelt vraag en aanbod rond bosaanleg en helpt partijen die overwegen bos aan te planten verder.

Het idee van de bossenmakelaar is het afgelopen jaar bij een groot aantal partijen getoetst op wenselijkheid: bij provincies, grondeigenaren, partijen met een bosuitbreidingsinitiatief en kennisinstituten. De wens voor een bossenmakelaar wordt breed onderschreven en gesteund.

Team Bossenmakelaar

Probos en De Lynx schreven op verzoek van het ministerie van LNV een concreet voorstel voor een nationale bossenmakelaar die opereert als team waarin alle relevante kennis over de inhoud en communicatie aanwezig is. In dit voorstel krijgt ‘Team Bossenmakelaar’ als taken:

  1. Koppelen van vraag (grondeigenaren die bos aan willen of kunnen planten) en aanbod (ondersteuners bij bosaanplant, die geld, kennis, kunde, materialen hebben),
  2. Kennisdelen en communicatie:  vraagbaak voor partijen met vraag en met aanbod voor bosaanplant, stimuleren, geven van goed voorbeelden,
  3. Signaleren en agenderen van knelpunten die er nu zijn rond bosuitbreiding en die agenderen zodat er gewerkt wordt aan oplossingen.

Het voorstel is goed ontvangen; het ministerie heeft voor de zomer van 2022 aangegeven er opvolging aan te willen geven en de start van een nationale bossenmakelaar mogelijk te maken.

Onder bosaanplant valt niet alleen de aanleg van grotere oppervlak bos, maar ook de aanplant van kleine aantallen bomen, hagen en heggen, in alle verschijningsvormen: van spontaan bos laten ontwikkelen tot het planten van bomen op het erf van pluimveehouderijen.

Relatie met provincies

Het echte werk voor aanleg van meer bos moet op regionaal niveau gebeuren. In enkele provincies zijn nu al een (soort) bossenmakelaars actief. Zij koppelen op provinciaal niveau de vraag naar en aanbod van ruimte voor bos. Daar waar de provinciale bossenmakelaars nog ontbreken zal Team Bossenmakelaar in eerste instantie in hun plaats treden.

Wil je meer weten over de nationale bossenmakelaar?

Lees hier een hier.

Nieuws

Nieuws over de voortgang van het proces om de bossenmakelaar in het leven te roepen is steeds te vinden op de pagina actueel.