Voorbeelden van bosprojecten

Bij de uitvoering van de nationale Bossenstrategie gaat het om allerlei soorten bos: van uitbreiding van natuurlijke bosareaal en aanleg van aanleg van hagen langs weilanden tot agroforestry en spontane bosontwikkeling. De bossenmakelaar richt zicht op het realiseren van deze grote diversiteit aan ‘bos’. Hieronder staat een korte toelichting op een aantal typen bos, ter inspiratie.

Subsidie voor bos

Agroforestry

Tool voor financiering bos

Agroforestry, of boslandbouw, is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. De combinatie van verschillende teelten leidt tot ecologische en economische interacties die het geheel groter maken dan de som van de monoteelten. Er zijn in Nederland verschillende projecten die werken aan de ontwikkeling van agroforestry.
Een overzicht is te vinden op https://www.agro-forestry.nl/praktijkvoorbeelden/

Spontane bosontwikkeling

Subsidie voor bos

ARK Natuurontwikkeling laat zien dat een natuurlijke, meer spontane bosontwikkeling, ook in Nederland mogelijk is. Geheel spontaan en gratis. Het is een kwestie van ruimte geven, de ontwikkeling op gang brengen, de tijd geven en volgend begeleiden.

https://www.ark.eu/nieuws/2021/meer-ruimte-voor-natuurlijk-bos

Voedselbossen

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met het doel voedsel te produceren. Kenmerken van een voedselbos zijn: een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang.

Voedselbossen voor verschillende situaties (grondsoort, waterpeil) ontwikkelen we binnen het project Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat

Voorbeelden van voedselbossen zijn te vinden op Voedselbosbouw.org/projecten

Klimaatbossen

Veel goede voorbeelden van bosaanleg met positieve klimaateffecten zijn te vinden in de Gereedschapskist Kimaatslim bos- en Natuurbeheer, een initiatief van het ministerie van LNV.

 

Hagen in het buitengebied

De aanleg van hagen en andere houtige landschapselementen in het kader van landschapsherstel kunnen belangrijke bijdrage zijn aan meer areaal met bomen. Denk aan aanplant van soorten als zwarte els, meidoorn, zwarte populier, zomereik, katwilg en verschillende soorten fruitbomen.

Zie voor meer informatie bijvoorbeeld het Aanvalsplan landschapselementen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Productiebos

Subsidie voor voedselbos

Bossen met productiefunctie hebben een eenvoudiger structuur dan natuurbossen, want het beheer is vooral gericht op een regelmatige verdeling van bomen die in de toekomst kunnen worden geoogst.

Meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op de website van BIJ12