Aan de slag: Actieplan Brabantse Bomen

De Brabantse Bossenstrategie uit 2020 wil zorgen voor extra bos en herstel van bestaande bossen. Hoe gaan de provincie en partners deze doelen bereiken? Dat staat in het Actieplan Brabantse Bomen. Het gaat om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 en 60.000 hectare revitalisatie van bestaande bossen in 2050.

De acties op de korte termijn zijn concreet uitgewerkt. Het doel: in deze bestuursperiode 2500 hectare nieuw bos realiseren. De langetermijnacties worden met gebiedspartners verkend en uitgevoerd.

Aanpak samen met gebiedspartners

Door klimaatverandering, verdroging en stikstof zijn de Brabantse bossen serieus aangetast. Herstelmaatregelen op grote schaal zijn nodig. “Het gezond maken van 60.000 hectare bestaand bos is dan ook een urgente en noodzakelijke opgave, vooral op de drogere zandgronden”, aldus Gedeputeerde Hagar Roijackers. “De aanleg van nieuw bos beschermt bovendien tegen de gevolgen van de klimaatverandering en verbetert de biodiversiteit. Deze opgave kunnen wij echter niet alleen. Ik roep alle organisaties, overheden en particulieren op om met ons aan de slag te gaan met het aanplanten van meer bos en bomen en het herstellen van aangetast bos.” De provincie coördineert en faciliteert, zodat partners direct aan de slag kunnen als er mogelijkheden zijn om bos aan te leggen of te revitaliseren.

Hoe gaat ’t nu?

In 2020 en 2021 is er ondertussen 568 hectare nieuw bos bijgekomen. Voor de verdere realisatie is momenteel € 49,5 miljoen beschikbaar. Naast de aanleg van nieuw bos wordt hiermee ook 9.500 hectare bos gerevitaliseerd.

Win-win-koppelingen

In Brabant is er veel druk op ruimte. Daarom wordt er ook gekeken naar slimme combinaties met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, gezondheid, energie, klimaat en landbouw. Enkele voorbeelden: mogelijkheden voor klimaatadaptatie, CO2-opslag in bosbodems of agroforestry. In het actieplan staan daarnaast meekoppelkansen van bossen met woningbouw, industrieterreinen en andere win-win-mogelijkheden.

Bron: Provincie Noord-Brabant